Pályázti felhívás - Ingatlan értékesítése

Címkék: Általános

Baté Község Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az 1/1 arányú tulajdonában álló baté 97/1 hrsz alatt nyilvántartott „ kivett tűzoltóság” (Telek területe:1197 m2), belterületi ingatlan, 56 m2 összes hasznos felépítmény értékesítésére.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Baté Község Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki  az 1/1 arányú tulajdonában álló alábbi ingatlan értékesítésére a következő feltételekkel:

I.             A pályázat tárgya:

 

A  batéi 97/1 hrsz alatt nyilvántartott „ kivett tűzoltóság” (Telek területe:1197 m2), belterületi ingatlan, 56 m2 összes hasznos felépítmény  értékesítése.

 

II.           Pályázati feltételek:

1.   A pályázatot kizárólag postán, zárt borítékban, Baté Önkormányzat címére (7258 Baté, Fő u. 7. ) címezve  levélben, vagy személyesen kell benyújtani „97/1 hrsz-u ingatlan pályázat” jeligével ellátva.

2.   A pályázó ajánlatának minimálisan tartalmaznia kell a következőket:

a) A pályázó adatait:

aa) természetes személy pályázó esetén a vevő(k) személyes adatait (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, állandó lakcíme, adóazonosító jele), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát,

ab) átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselő neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti cégkivonat és aláírási címpéldány,

b)  cégszerűen aláírt okiratba foglalt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  3. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot ,

c) a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a pályázati feltételeket,

d) a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagysáságáról

e) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidőt követő 60. napig ajánlati kötöttséget vállal,és az ajánlattételi kötöttséget elfogadja.

f)  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul,

g) a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nincs köztartozása vagy annak megfizetésére halasztást kapott (NAV és helyi adóigazolás székhely és telephely szerint),

 

3.            Az ingatlanra pályázhatnak természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek. Tekintettel arra, hogy az Nvtv. 13. §. (2) bekezdése értelmében nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy, vagy átlátható szervezet részére lehet, a nem természetes személy pályázóknak nyilatkozniuk kell az átláthatóságukról.

 

4.            A pályázat kiírója nem kér pályázati biztosítékok az ajánlatok benyújtása során.

 

5.            .Az ingatlanra megajánlható legalacsonyabb vételi ár: 3.973.000,- Ft

 

6.            A kiíró előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon a pályázathoz.

 

 

III.         A pályázat beérkezésének határideje folyamatos:

2018. október 10-e 12.00 óra Baté, Fő u. 7.   

Az ajánlatok bontásának ideje, helye:

2018.  október 10-e 14.00 óra Baté Önkormányzat  polgármesteri Iroda( Baté, Fő u. 7. ) Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton meghívja.

Amennyiben egyetlen pályázat sem érkezik a megadott határidőre, akkor a pályázati határidő automatikusan meghosszabbodik új beadás: minden hónap első munkanapja 12.00 óráig, bontás aznap 14.00 órakor, amíg eredményes nem lesz a pályázat.

 

IV.          A pályázati ajánlatok elbírálása:

A pályázatokat a Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értékeli és dönt a pályázat nyerteséről a bontás követő testületi ülésen. Azonos ajánlatok esetén történő liciteljárásra a pályázókat írásban értesíti a pályázat kiírója. A pályázat bontása, illetve értékelése nyilvános.

A pályázati eljárásban az az ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek, aki a legmagasabb vételi árat jelölte meg, és megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

 

V.           Érvénytelen pályázatok:

A pályázat beérkezési ideje után postára adott pályázat, vagy személyes beadott pályázat esetén a határidőn túl beadott pályázat, vagy olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróval szembeni korábbi fizetési kötelezettségét nem teljesítette, az ajánlattevő a pályázatot nem írta alá (gazdasági társaság esetén cégszerű aláírás), a nem természetes személy pályázata, amelyhez az átláthatósági nyilatkozatot nem csatolták.

VI.          Szerződéskötés

 

A nyertes ajánlattevő viseli a meghirdetett ingatlan megszerzésével kapcsolatos költségeket (a jogügylettel összefüggő valamennyi költség).

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelel, a pályázat kiírója a döntése után az ingatlanra vonatkozóan 10 napon belül adásvételi szerződést köt

A teljes vételárat a szerződés aláírásától számított 8 napon belül köteles a nyertes ajánlattevő banki átutalással megfizetni.

Kiíró a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az ingatlanon, valamint kiköti elállási jogát, amennyiben a vételár a szerződésben meghatározott időpontig nem kerül megfizetésre azzal, hogy amennyiben az adásvételi előszerződés alapján teljesít a vevő a vételárból, de a teljesítés után következik be az elállás, abban az esetben a teljesített vételár a vevő részére az elállástól számított 8 napon belül visszafizetésre kerül.

A tulajdonjog átszállását eredményező nyilatkozat kiadása a teljes vételárnak a Kiíró számláján történő megjelenését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül történik.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá kiköti a szerződés megkötés megtagadása jogát a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján.

További felvilágosítás a Baté Községi Önkormányzatnál. Az ingatlan megtekinthető, a pályázat megjelenésétől előzetes időpont-egyeztetés alapján ( Zsalakó Ernő  polgármester: 30- 927-7585 telefonszámon vagy pm@bate.hu e-mail címen).

 

Baté, 2018. szeptember 20.  

 

Baté Községi Önkormányzat nevében:

Zsalakó Ernő-polgármester