Általános iskolás korúak ösztöndíj rendelete

Címkék: Általános

Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete a batéi lakóhellyel rendelkező általános iskolás korú tanulók többletteljesítésének ösztönzésére, a tanulók teljesítményfüggő támogatására tanulmányi ösztöndíjat alapít.

Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

 az általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíjáról

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §. (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.       §.

A rendelet célja, hatálya

Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a batéi lakóhellyel rendelkező általános iskolás korú tanulók többletteljesítésének ösztönzésére, a tanulók teljesítményfüggő támogatására tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) alapít.

 

2.       §.

Értelmező rendelkezések:

E rendelet alkalmazásában:

a)      tanuló tanév eleji vállalása:  általános iskolás korú 2. évfolyamostól  – 8. évfolyamos  általános iskolai tanuló nevében szülője által tett vállalás, nyilatkozat a tanulmányi ösztöndíj megszerzésére vonatkozóan a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint

b)      továbbtanuláshoz figyelembe vett tantárgyak az általános iskola 2-4. évfolyamán: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, környezetismeret;

c)       továbbtanuláshoz figyelembe vett tantárgyak az általános iskola 5-8. évfolyamán: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, informatika, földrajz, természetismeret;

d)      pályázó: az általános iskola 2 - 8. évfolyamos tanulója nevében törvényes képviselője.

e)      tanulmányi átlag: a magatartás és szorgalmi jegyek kivételével a tanuló adott tanévben az összese tantárgyból szerzett osztályzatainak átlaga;

f)       újként szereplő tantárgyak: az előző tanévben a tanrendben nem szereplő tantárgyak.

 

3.       §.

Ösztöndíj igénybevétele

(1)    Az ösztöndíj igénybevétele   e rendelet  1. melléklete szerinti nyilatkozattal igényelhető az  adott tanév szeptember 30-ig.

(2)    Az ösztöndíj elbírálásához a tanuló tanév eleji vállalásnak igazolására szolgáló bizonyítvány másolatot a tanév zárását követően július 1-jéig kell benyújtani.

(3)    A (2) és (3) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.

(4)    Az ösztöndíj igénybevételéhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a)      a tanév elején a tanuló és legalább egyik szülőjének a hozzájáruló és támogató nyilatkozatát a rendelet 1. melléklete  alapján és az általános iskola által kiállított, az intézményvezető által hitelesített előző tanév bizonyítványmásolatát,

b)      tanév végével az általános iskola által kiállított adott tanév évvégi bizonyítvány intézményvezető által hitelesített másolatát, 8. évfolyamos tanuló esetében az előző félévi osztályzatát tartalmazó bizonyítvány intézményvezető által hitelesített másolatát és az intézmény által kiállított iskolalátogatási bizonyítványt a tanulói jogviszony igazolásáról.

 

4.       §.

Ösztöndíjra való jogosultság feltételei

(1)    Ösztöndíj támogatásban részesülhet:

a)       az általános iskola 2. ,  3. és 4.  évfolyamos tanulója, amennyiben a továbbtanuláshoz figyelembe vett tantárgyakból a tanév végére legalább egy tantárgyból, a többi tantárgy közül az osztályzatát legalább egyből egy jeggyel javítja és a többi osztályzatát megtartja az előző tanévhez képest,  

b)      az általános iskola  5. és 6. évfolyamos tanulója, amennyiben az előző tanévben elért tanulmányi átlagát  megtartja,  

c)       az  általános iskola 7. évfolyamos tanulója, amennyiben a továbbtanuláshoz figyelembe vett kettő tantárgyból szerzett osztályzatát egy  jeggyel javítja, a többi tantárgyból az előző tanévi osztályzatát megtartja és az adott tanévben újként szereplő tantárgyak érdemjegyei egyenként elérik az előző tanév átlag osztályzatát,  

d)      az általános iskola 8. évfolyamos tanulója, amennyiben az első tanítási félévben a továbbtanuláshoz figyelembe vett kettő tantárgyból kapott osztályzatát egy-egy jeggyel javítja, a többi tantárgyból az előző tanévi osztályzatát megtartja és az adott tanévben újként szereplő tantárgyak érdemjegyei egyenként elérik az előző tanév átlag osztályzatát.

5.       §.

Ösztöndíj elbírálása

 

(1)    A  pályázatot  Baté Községi Önkormányzathoz  Baté, Fő u. 7.  szám alatt kell benyújtani.

(2)    A beérkezett pályázatokat  a képviselő-testület bírálja el minden év augusztus 20-ig. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(3)    A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti.

(4)    A sikeres pályázóval a polgármester a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül támogatási szerződést köt.

6.       §.

Ösztöndíj összege és folyósítása

(1)    Az ösztöndíj egyszeri összege:

a)      a 4. §. (1)  (a) bekezdésben meghatározottak esetén maximum  20.000 Ft.

b)      a 4. §. (1) (b) bekezdésben meghatározottak esetén  maximum  30.000 Ft

c)       a 4. § (1) (c) és (d) pontjában meghatározottak esetén  maximum 40.000 Ft.

 

(2)    Az ösztöndíj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor a döntést követő 15 napon belül. Az ösztöndíjakat a polgármester adja át.

(3)    Az ösztöndíjak a házipénztárból kerülnek kifizetésre.

(4)    Az ösztöndíjak fedezetét a képviselő-testülete évente az önkormányzat költségvetési rendeletében külön soron biztosítja.

7.       §.

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése

(1)    Az ösztöndíjban részesült személy a folyósított ösztöndíj visszafizetésére kötelezhető, ha  a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, vagy az önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette.

(2)    Az ösztöndíj visszafizetéséről a képviselő-testület dönt.

(3)    Az ösztöndíjat az átadását követő 6 hónapon belül lehet visszakövetelni.

(4)    Az ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetés elrendeléstől számított 30 napon belül kell visszafizetni.

 

8.       §.

Egyéb rendelkezések

(1)    Az ösztöndíjban részesülő személy köteles a pályázati eljárás során kezelt adataiban bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül a polgármesternek írásban bejelenteni.

(2)    Az ösztöndíj kérelmet első alkalommal  2017. szeptember 30-ig lehet beadni, az ösztöndíjak kifizetésére  a 2017/2018. tanév zárása után.

(3)    Ezen rendelet alapján megállapított ösztöndíjtámogatás nem zárja ki, hogy a pályázó az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott települési ösztöndíjtámogatásra is  jogosultságot szerezzen.  

9.       §.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

Zsalakó Ernő                                                                                                Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                               jegyző

 

A rendelet kihírdetve: Baté, 2017. augusztus 31.

Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző