Hirdetmény

Címkék: Általános

Szociális célú tűzifa juttatásról

Baté  Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló módosított  8/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete alapján vissza nem térítendő természetbeni támogatásként  maximum 2 m3, minimum 1 m3 tűzifát biztosít elsődlegesen  kérelemre  annak a személynek,

a)    aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő

nyújtására  települési lakásfenntartási támogatásra jogosult, továbbá

b)    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott  halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család továbbá

c)    családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 250%-át (71.250 Ft) nem haladja meg, egyedülálló esetén a 300%-át (85.500 Ft), továbbá

d)     akinek az Igali  Alapszolgáltatási Központ családgondozója, házigondozója a szociális célú tűzifával történő ellátást kihűlés, fagyhalál, fűtés miatti veszélyeztetés (gyermekek, beteg idős emberek fűtés nélkül) életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása miatt, a krízis helyzetére tekintettel javasolja. „

Az  önkormányzat rendelete alapján támogatásban elsődlegesen azokat a  személyeket lehet részesíteni, akik aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban, időskorúak járadékában részesülnek, valamint  a halmozottan hátrárányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő családok és a háztartások számától.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra  a kérelmező, ha az ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető, akinek az ingatlanán biztosított a téli fűtésre a tűzifával való ellátottság.

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatára használhatja fel.

A támogatás forrása  az Önkormányzat  számára megállapított  központi szociális célú tűzifa támogatás, és az Önkormányzat  által biztosított saját forrásból, összesen 60 m3 tűzifa erejéig.

Kérelem igényélhető helyben a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalban, Baté, Fő u.7.

A kérelmet és a javaslatot  2016. december 9-ig lehet benyújtani a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalhoz Baté, Fő u.7.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

Baté, 2016. november  30.   

                                                                                                Zsalakó Ernő

                                                                                                polgármester